BANNER

WORK LIFE

FACTORY

          ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ โดยเครื่องจักรที่ทันสมัยมีการกำหนดขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพ พร้อมทั้งจัดวิธีการคุมดูแลตรวจสอบคุณภาพและติดตามผลิตภัณฑ์ เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจว่ากระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ได้ตามคุณภาพที่ลูกค้าต้องการ นอกจากนี้จะมีการชี้บ่งผลิตภัณฑ์ทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถสอบย้อนกลับเพื่อแก้ไขปัญหาได้

          ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่า สินค้าที่ผลิตจากบริษัทขอนแก่นพลาสติกประชาสโมสร จำกัด เป็นสินค้าที่มีมาตรฐาน คุณภาพที่เชื่อถือได้ เป็นที่ต้องการของตลาด
 
• ประวัติบริษัท (Company Profile)
      บริษัท ขอนแก่นพลาสติกประชาสโมสร จำกัด ก่อตั้งโดยคุณจุล สุวรรณธาร เริ่มแรกในปี 2520 เป็นโรงงานผลิตเชือกฟางและหลอดกาแฟแห่งแรกในภาคอีสาน ตั้งอยู่ที่ถนนประชาสโมสร ต่อมา มีการขยายกิจการและเพิ่มการผลิตถุงร้อนและถุงหูหิ้วโดยที่มีการสร้างโรงงานที่อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น เนื้อที่ 9 ไร่ เพื่อการขยายกำลังการผลิตในปี 2540
      และคุณจุล สุวรรณธารได้ก่อตั้งบริษัท ขอนแก่นพลาสติกประชาสโมสร จำกัดขึ้นในปีดังกล่าว สินค้าที่ผลิตได้จะถูกส่งไปขายทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ปัจจุบันมีการผลิตสินค้า หลักคือ เชือกฟาง หลอดกาแฟ ถุงร้อน และถุงหูหิ้ว
      ปัจจุบันมีโรงงานตั้งอยู่เลขที่ 161 หมู่ 2 ต.บ้านโนน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น 40170
• นโยบายคุณภาพของ บริษัทขอนแก่นพลาสติกประชาสโมสร จำกัด
“เรามุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการให้สามารถแข่งขันได้ในตลาด โดยใช้ระบบบริหารคุณภาพ
เข้ามาเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง และสร้างความ พึงพอใจและเป็นธรรมให้กับลูกค้า
พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้ส่งมอบ สังคมและสิ่งแวดล้อม”
• โครงการต่างๆที่ทางบริษัทฯเข้าร่วม
      - โครงการการตรวจประเมินเพื่อรองรับระบบการจัดการพลังงาน ( Energy Managgement System ) จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม
      - โครงการให้คำปรึกษา เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรและลดความสูญเปล่าในระบบการผลิต (Lean TPM) โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ร่วมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โครงการในปีที่ผ่านมา
      - โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานและสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมด้วย เทคโนโลยีสะอาด เครือข่าย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
      - โครงการเพิ่มผลิตภาพระดับสถานประกอบการ SMEs โดย สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อย SME
      - การสร้างต้นแบบของการพัฒนาประสิทธิภาพภายในองค์กร ด้วยกระบวนการผลิต โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
      - จัดฝึกอบรมภายใน โดยเชิญอาจารย์ที่ปรึษาที่ความรู้ความสามารถมาถ่ายทอดให้กับพนักงานใน บริษัทฯทุกๆปี เพื่อยกระดับขีดความสามารถของพนักงาน
 
- เป็นสถานที่ศึกษาดูงานของ สถาบันการศึกษา องค์กรภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ ต่างๆ